اعضای شورای سیاست گذاری

اعضای شورای سیاست گذاری 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس اساتید

1 پرفسور علی نقی مصلح شیرازی دبیر علمی کنفرانس
2 پرفسور محمدمحسن مشکسار رئیس کنفرانس
3 دکتر اردلان فیلی دبیر اجرایی
4 دکتر عباس ثابت دبیر اجرایی dr-sabet
5 دکتر اصغر فتحی عمادآبادی دبیر اجرایی