کادر اجرایی کنفرانس

اعضای کادر اجرایی کنفرانس 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس اساتید

1  محمدجواد محمدی مدیر انفورماتیک کنفرانس 2 (2)
2 فاطمه بشیری گرافیست bashiri
3 میلاد امین کادر انفورماتیک میلاد امین