تعرفه های ثبت نام

تعرفه های ثبت نام

ثبت نام دانشجویان

دانشجویی به صورت حضوری 2500000ریال

دانشجویی به صورت غیر حضوری 2000000ریال

هیأت علمی و افراد دیگر به صورت حضوری 3000000ریال

هیأت علمی و افراد دیگر به صورت غیر حضوری 2500000ریال

مقاله دوم برای هر فرد به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول 1500000ریال

حضور بدون ارائه مقاله در روز کنفرانس همراه با ارائه گواهی حضور 700000ریال

هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و 2 میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می باشد